رئیس اداره نگهداری فضای سبز

محرم ولیزاده
محرم ولیزاده
m.valizadeh@anrs.usb.ac.ir
دانشکده علوم زیست محیطی و كشاورزی پایدار
استادیار
1389 1396

کارکنان

مهندس مجیب بزرگ زاده
سمت: کارشناس فضای سبز
تخصص: کارشناس ارشد مهندسی علوم باغبانی
تلفن داخلی: 6595
تلفن مستقیم: +98-54-31136595
ایمیل: bozorgzadeh@staff.usb.ac.ir
مدت همکاری: از سال 1394 تا کنون
مهندس مرتضی میر
سمت: کارشناس فضای سبز تخصص: کارشناس ارشد زیست شناسی تلفن داخلی: 6595 تلفن مستقیم: +98-54-31136595 ایمیل: mortezamir2000@yahoo.com مدت همکاری: از سال 1390 تا کنون
مهندس مریم آذرگون
سمت: کارشناس فضای سبز تخصص: کارشناس ارشد زراعت تلفن داخلی: 2850 تلفن مستقیم: +98-54-31132850 ایمیل: m.azargoon10@yahoo.com مدت همکاری: از سال 1388 تا کنون