همکاران

معاون مدیر

دکتر زادمهر ترابی

دانشکده : ادبیات و علوم انسانی

گروه : زبان انگلیسی

شماره تماس : 31136740 - 054

پست الکترونیکی: zadmehrtorabi@lihu.usb.ac.ir

کارشناس مسئول امور بین الملل

لیلا سرگزی

کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

شماره تماس: 31136219-054

پست الکترونیک: l.sargazi@staff.usb.ac.ir

کارشناس بخش دانشجویان خارجی

محمد جواد زمانی فر

کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

شماره تماس: 31136413-054

پست الکترونیک: zamanifar@hamoon.usb.ac.ir

کارشناس بخش پروژه های بین المللی

نسیم سرحدی

کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی

شماره تماس:31136578-054

پست الکترونیک: nasim.sarhadi@staff.usb.ac.ir

شرح وظایف