دانشکده ادبیات و علوم انسانیاطلاعیه های مهم

اخبار

برگزاری کارگاه

برگزاری کارگاه "هویت شناسی زنان بلوچ" در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

19 آذر 1398

کارگاهی تحت عنوان "هویت شناسی زنان بلوچ" توسط سرکار خانم دکتر الهام شیردل در تاریخ 19 آذر ماه 1398 د...

برگزاری کارگاه

برگزاری کارگاه " بایدها و نبایدها ی اقامت گاههای بوم گردی " در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

18 آذر 1398

کارگاهی تحت عنوان " بایدها و نبایدهای اقامت گاههای بوم گردی " توسط سرکار خانم دکتر زهره جوزی و سرکار...

برگزاری کارگاه

برگزاری کارگاه " زبان شناسی نقش گرا " در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

18 آذر 1398

کارگاهی تحت عنوان"زبان شناسی نقش گرا " توسط جناب آقای دکتر عباسعلی آهنگر و سرکار خانم دکتر نازنین ره...