دانشکده ادبیات و علوم انسانیاخبار

چشم انداز رویدادهای علمی – پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی  در سال تحصیلی 99-98

چشم انداز رویدادهای علمی – پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سال تحصیلی 99-98

10 تیر 1398

چشم انداز رویدادهای علمی - پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سال تحصیلی 99 - 98 

برگزاری کارگاه

برگزاری کارگاه "آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان" در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

09 تیر 1398

کارگاهی تحت عنوان "آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان" توسط جناب آقای دکتر ابوموسی محمد عارف بالله...

حضور جناب آقای دکتر ابوموسی محمد عارف بالله، استاد دانشگاه داکا و رئیس بنیاد ابوریحان بیرونی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

حضور جناب آقای دکتر ابوموسی محمد عارف بالله، استاد دانشگاه داکا و رئیس بنیاد ابوریحان بیرونی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

05 تیر 1398

صبح امروز مورخ چهارشنبه 5 تیرماه 1398  نشستی با حضور جناب آقای دکتر ابوموسی محمد عارف بالله، استاد دانشگا...