آموزش


آموزش

معاون آموزشی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

آقای دکتر محمد شیخ

تلفن:6750

رئیس آموزش دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

جناب آقای حسن سرحدی

تلفن:6751