اعضای هیأت علمی


هيات علمي دانشکده

عباسعلي آذرنيوشه
شماره داخلی : 2230
شماره مستقیم : 31132230 54 98+
فکس : 33440085 54 98+
پست الکترونیک : azarnyushahab@hamoon.usb.ac.ir
عباسعلي آهنگر
شماره داخلی : 2562
شماره مستقیم : 31132562 54 98+
فکس : 33440085 54 98+
پست الکترونیک : ahangar@english.usb.ac.ir
حسین ابراهیم زاده آسمین
شماره داخلی : 6757
شماره مستقیم : 31136757 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : ebram291 @yahoo.com
خدیجه اسدی سروستانی
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : Asadi.kh1982@gmail.com
عبدالعلي اويسي كهخا
شماره داخلی : 6742
شماره مستقیم : 31136742 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : abdolalioveisi@yahoo.com
محمد باراني
شماره داخلی : -2746
شماره مستقیم : 054-33432944
فکس : -054-33433100
پست الکترونیک : barani@lihu.usb.ac.ir
بهروز برجسته دلفروز
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : behrooz.barjasteh@lihu.usb.ac.ir
محمد پيري
شماره داخلی : 2787
شماره مستقیم : 31132787 54 98+
فکس : 33440085 54 98+
پست الکترونیک : piri@hamoon.usb.ac.ir
گيتي تاكي
شماره داخلی : 2793
شماره مستقیم : 31132793 54 98+
فکس : 33440085 54 98+
پست الکترونیک : Giti_Taki2020@yahoo.com
زادمهر ترابي
شماره داخلی : 2793
شماره مستقیم : 05431132793
فکس :
پست الکترونیک : ztorabi@lihu.usb.ac.ir
محمدمهدي توسلي
شماره داخلی : 2947
شماره مستقیم : 31132947 54 98+
فکس : 33440085 54 98+
پست الکترونیک : tavasoli54@yahoo.com
زهره جوزي
شماره داخلی : -
شماره مستقیم : -
فکس : 33440085 54 98+
پست الکترونیک : jozi@hamoon.usb.ac.ir
جواد چوپانیان
شماره داخلی : 05631132467
شماره مستقیم : 09127124029
فکس :
پست الکترونیک : choupaniyan@yahoo.com
محمود حسن آبادي
شماره داخلی : -6603
شماره مستقیم : -09153412712
فکس : -
پست الکترونیک : mahmoud.hassanabadi@yahoo.com
عبدالرسول حسنی فر
شماره داخلی : 6757
شماره مستقیم : 05431136757
فکس :
پست الکترونیک : hasanifar@gmail.com - hasanifar@lihu.usb.ac.ir
محمد عثمان حسین بر
شماره داخلی : 6757
شماره مستقیم : 31136757 54 98+
فکس : 33440085 54 98+
پست الکترونیک : mohbusb@gmail.com
فرخ لقاء حیدری
شماره داخلی : 6743
شماره مستقیم : 31136743 54 98+
فکس : 33440085 54 98+
پست الکترونیک : f.heidari51@yahoo.com
معظم خسروجردي
شماره داخلی : -
شماره مستقیم : -
فکس : 33440085 54 98+
پست الکترونیک : -
سيدفريد خليفه لو
شماره داخلی : 2697
شماره مستقیم : 31132697 54 98+
فکس : 33431063 54 98+
پست الکترونیک : khalifehloo@yahoo.com
مريم خليلي جهانتيغ
شماره داخلی : 2746
شماره مستقیم : 33430102
فکس : 33433100
پست الکترونیک : khalili@lihu.usb.ac.ir, shahnameh1390@yahoo.com
محمد رحيمي
شماره داخلی : 2559
شماره مستقیم : 33446799 54 98+
فکس : 33440085 54 98+
پست الکترونیک : m.rahimi.usb@gmail.com
فاطمه رستمی
شماره داخلی : 2230
شماره مستقیم : 31132230 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : fatemehrostami@lihu.usb.ac.ir
رضا رضائي
شماره داخلی : 2545
شماره مستقیم : 31132545 54 98+
فکس : 33440085 54 98+
پست الکترونیک : r.rezaei20@yahoo.com
محمدتقي زندوكيلي
شماره داخلی : 2286
شماره مستقیم : 31132286 54 98+
فکس : 33440085 54 98+
پست الکترونیک : mt_zand@hamoon.usb.ac.ir
محمدعلي زهرازاده
شماره داخلی :
شماره مستقیم : -
فکس : -
پست الکترونیک : m.a.zahrazadeh@gmail.com
عبدا... ساراني
شماره داخلی : 2607
شماره مستقیم : 31132607 54 98+
فکس : 33452332 54 98+
پست الکترونیک : sarani_ling@hamoon.usb.ac.ir
علیرضا سلیمان زاده
شماره داخلی : 2230
شماره مستقیم : 31132230 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : soleymanzade@ut.ac.ir
مريم شعبانزاده
شماره داخلی : 2506
شماره مستقیم : 31132506 54 98+
فکس : ,shabanzadeh_m@yahoo.com
پست الکترونیک : mshabanzadeh@lihu.usb.ac.ir
عظيم شه بخش
شماره داخلی : 2649
شماره مستقیم : 31132649 54 98+
فکس : 33440085 54 98+
پست الکترونیک : azim47@yahoo.co.uk.
محمد شيخ
شماره داخلی : 2449
شماره مستقیم : 31132449 54 98+
فکس : 33440085 54 98+
پست الکترونیک : sheikh_m20@yahoo.com
روح الله شيرازي
شماره داخلی : -
شماره مستقیم : -
فکس : 33440085 54 98+
پست الکترونیک : mshirazi@hamoon.usb.ac.ir
احمد شيرخاني
شماره داخلی : -
شماره مستقیم : -
فکس : 33440085 54 98+
پست الکترونیک : ahmadshirkhani29@yahoo.com
مریم شیپری
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : maryamsheipari@lihu.usb.ac.ir
داوود صارمی نائینی
شماره داخلی : 6629
شماره مستقیم : 31136629 54 98+
فکس : 33440085 54 98+
پست الکترونیک : dsaremi@yahoo.com
کورش صالحی
شماره داخلی : 2467
شماره مستقیم : 09371431876
فکس : 09371431876
پست الکترونیک : ksalehi50@yahoo.com
محمود عباسي
شماره داخلی : 6280
شماره مستقیم : 31136280 54 98+
فکس : 33440085 54 98+
پست الکترونیک : abbasi@lihu.usb.ac.ir
سیداحمد عقیلی
شماره داخلی : 09132888136
شماره مستقیم : 31136722 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : aghili@lihu.usb.ac.ir
محمدعلي محمودي
شماره داخلی : -
شماره مستقیم : -
فکس : -
پست الکترونیک : mahmoodi@usb.ac.ir
مسعود مرادي
شماره داخلی : 2508
شماره مستقیم : 31132508 54 98+
فکس : 33440085 54 98+
پست الکترونیک : dr_mmoradi@yahoo.com
مهدي مرتضوي
شماره داخلی : 2649
شماره مستقیم : 31132649 54 98+
فکس : 31132649 54 98+
پست الکترونیک : mehdi.mortazavi@lihu.usb.ac.ir
محسن مرسل پور
شماره داخلی : 2230
شماره مستقیم : 31132230 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : morsalpour@yahoo.com
مرتضی مسرور علی نودهی
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : masroor.morteza@gmail.com
محمدامير مشهدي
شماره داخلی : 2536
شماره مستقیم : 31132535 54 98+
فکس : 33440085 54 98+
پست الکترونیک : mohammadamirmashhadi@yahoo.com
مهدی معینی
شماره داخلی : 05431136757
شماره مستقیم : 05431136757
فکس :
پست الکترونیک : mmoeini84@gmail.com
حسين مهرپويا
شماره داخلی : 6304
شماره مستقیم : 8056304
فکس : 2447433-0541
پست الکترونیک : hm_pouya@yahoo.com
فريبا موسي پورنگاري
شماره داخلی : 2513
شماره مستقیم : 31132513 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : fmosapour@lihu.ac.ir
گيتي موسي پورنگاري
شماره داخلی : 2793-6743
شماره مستقیم : 31132493 54 98+ , 31136743 54 98+
فکس : 33440085 54 98+
پست الکترونیک : mousapour@hamoon.usb.ac.ir
نورمحمد ناظريان
شماره داخلی : 6741
شماره مستقیم : 311356741 54 98+
فکس : 33440085 54 98+
پست الکترونیک : nmnazerian@lihu.usb.ac.ir
اسماعيل نورمحمدي
شماره داخلی : 2568
شماره مستقیم : 33446811 54 98+
فکس : 33440085 54 98+
پست الکترونیک : esmail.nm@gmail.com
عباس نيكبخت
شماره داخلی : -
شماره مستقیم : -
فکس : 33440085 54 98+
پست الکترونیک : nikbakht_abbass@yahoo.com
عبدالله واثق عباسي
شماره داخلی : 2516
شماره مستقیم : 09153780879
فکس : 33440085 54 98+
پست الکترونیک : vacegh40@yahoo.com
پاكزاد يوسفيان
شماره داخلی : 2257
شماره مستقیم : 31132257 54 98+
فکس : 33440085 54 98+
پست الکترونیک : yousefian@hamoon.usb.ac.ir , Pakzady@yahoo.com
يحيي کيخائي
شماره داخلی : 2256
شماره مستقیم : 31132256 54 98+
فکس : 33440085 54 98+
پست الکترونیک : kekhaie@hamoon.usb.ac.ir