امور عمومی


امور عمومی

 

 

مسئول امور عمومی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی: جناب آقای چراغعلی صادقی

تلفن : 31136752

وظايف امور عمومی دانشکده

-   انجام فعاليت‌هاى اداری و خدماتی وپشتیبانی دانشکده

-   برآورد وسايل و لوازم مورد نياز دانشكده و پيگيرى تأمين آنها

-   مراقبت و بهره ‏بردارى از شبكه داخلى آب، برق، تلفن، كولر و.... با همكارى واحدهاى ذیربط

-   حفاظت از ساختمانها و اموال دانشكده با همكارى ساير واحدها

-   ايجاد تسهيلات لازم در امر نقل و انتقال وسايل و لوازم واحدها با همكارى واحدهاى ذیربط

-   نظارت بر انجام امور مربوط به نظافت، نامه ‏رسانى و ساير امور قسمتها

-   تنظيم گزارش از فعاليتهاى انجام شده جهت ارائه به امور عمومی دانشگاه