انتشارات


انتشارات

 

 

تالیفات آقای دکتر محمود حسن آبادی (گروه زبان و ادبیات فارسی)

 

     
           
     
           
     
           
       

 

 

 

 

 

تالیفات خانم دکتر مریم شعبانزاده (گروه زبان و ادبیات فارسی)

 

     
           
     
           
       
           
         

 

 

 

 

تالیفات آقای دکتر احمد شیرخانی (گروه زبان و ادبیات انگلیسی)

 

     
           
           
           
           
           
           

 

 

 

 

تالیفات آقای دکتر مهرزاد ترابی (گروه زبان و ادبیات انگلیسی)

 

       
             
             
             
  تتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتت      
             
             

 

 

 

 

تالیفات آقای دکتر عباسعلی آهنگر (گروه زبان و ادبیات انگلیسی)