مدیریت دانشکده


مدیریت دانشکده

رئیس دانشکده/ مريم خليلي جهانتيغ
شماره داخلی : 2746
شماره مستقیم : 33430102
فکس : 33433100
پست الکترونیک : khalili@lihu.usb.ac.ir, shahnameh1390@yahoo.com
مدیر گروه/ حسین ابراهیم زاده آسمین
شماره داخلی : 6757
شماره مستقیم : 31136757 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : ebram291 @yahoo.com
مدیر گروه/ عبدالرسول حسنی فر
شماره داخلی : 6757
شماره مستقیم : 05431136757
فکس :
پست الکترونیک : hasanifar@gmail.com - hasanifar@lihu.usb.ac.ir