پژوهشخانم دکتر مریم شعبانزاده
معاونت محترم پژوهشی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

تلفن:6747

آقای علیرضا الهامی
کارشناس پژوهشی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

تلفن:6754


 

وظایف حوزه پژوهشی دانشکده
 

  • تنظیم برنامه‌های پژوهشی دانشکده در قالب سیاستها و خط‌مشی‌های مصوب ابلاغ‌شده از سوی معاونت پژوهشی
  • انجام بررسی‌های لازم و اظهار نظر در خصوص میزان اعتبارات پژوهشی دانشکده
  • تهیه گزارشات لازم جهت طرح در شورای پژوهشی دانشگاه و ارائه به معاونت دانشکده
  • همکاری با سایر واحدهای پژوهشی دانشگاه و دانشکده‌ها در جهت پیشبرد اهداف پژوهشی
  • تهیه و ایجاد بانک اطلاعاتی دانشکده و سرویس‌دهی به ارباب رجوع
  • ایجاد هماهنگی پژوهشی بین گروه‌ها
  • انجام امور اداری و پشتیبانی طرح‌های پژوهشی دانشکده
  • انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف

 

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی در حوزه های مختلف پژوهشی به شرح زیر فعال می باشد


 1- سابقه شرکت در  نمایشگاه استانی

2 - برگزاری کارگاه ها و سخنرانی های علمی وفناوری

3 - برگزاری کرسی های نظریه پردازی

4 - انجام پروژه های تحقیقاتی با مراکز مختلف استانی و کشوری

5 - شرکت در جشنواره ها ومسابقات ملی 

 

گزارش عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سال های تحصیلی 95-94 و 96-95

 

فعالیت های علمی پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سال های تحصیلی  92 تا کنون به شرح زیر می باشد:

 

 

گروه زبان و ادبیات فارسی

گروه زبان و ادبیات انگلیسی

گروه زبان و ادبیات عربی

گروه تاریخ

گروه باستان شناسی

گروه علوم اجتماعی

جمع

مقالات علمی پژوهشی

120

77

12

76

14

65

364

کتاب

6

3

1

1

-

4

15

کرسی

-

-

-

-

-

-

-

طرح پژوهشی

-

-

-

-

-

2

2

کارگاه کارآفرینی

2

3

2

5

3

4

19

 

 

 

گزارش عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سال تحصیلی 97 - 96

 

فعالیت های علمی پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی از مهر ماه 1396 تا مهر ماه 1397 به شرح زیر می باشد:

 

 

گروه زبان و ادبیات فارسی

گروه زبان و ادبیات انگلیسی

گروه زبان و ادبیات عربی

گروه تاریخ

گروه باستان شناسی

گروه علوم اجتماعی

جمع

مقالات علمی پژوهشی

53

47

33

31

16

17

197

کتاب

-

2

-

1

-

1

4

کرسی

1

-

2

2

-

4

9

طرح پژوهشی

-

1

-

-

-

2

3

کارگاه کارآفرینی

2

3

1

2

2

2

12