کارکنان


کارکنان

رئیس آموزش دانشکده

حسن سرحدی مقدم

فوق لیسانس باستان شناسی

تلفن تماس : 6751

کارشناس تحصیلات تکمیلی

زهرا کیخا

فوق لیسانس ادبیات فارسی

تلفن تماس : 6759

کارشناس آموزش

لیلی ا... صوفی

لیسانس

تلفن تماس : 2617

کارشناس خدمات آموزش

قدیر سادات ملاشاهی

فوق دیپلم

تلفن تماس : 6758

کارشناس گروه باستان شناسی

محمدرضا اقلیما

فوق لیسانس باستان شناسی

تلفن تماس : 6745

کارشناس گروه تاریخ

صدیقه آقایی

لیسانس تاریخ

تلفن تماس : 2467

کارشناس گروه زبان انگلیسی

مونا ستارزاده

کارشناس ادبیات

تلفن تماس : 2849

کارشناس گروه زبان انگلیسی

مریم باقری

فوق لیسانس زبان

تلفن تماس : 6740

کارشناس گروه علوم اجتماعی و علوم سیاسی

مریم براهویی نیکجو

فوق لیسانس

تلفن تماس : 6757

کارشناس گروه عربی

محبوبه جهانتیغ

فوق لیسانس

تلفن تماس : 6756

کارشناس گروه زبان وادبیات فارسی

لیلی شیرازی

کارشناس ادبیات

تلفن تماس : 2849

کارشناس پژوهشی

علیرضا الهامی

لیسانس مدیریت

تلفن تماس : 6753

کارشناس فرهنگی

ملیحه علیزاده

فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی

تلفن تماس : 6759

امور عمومی

چراغعلی صادقی

فوق دیپلم

تلفن تماس:6752

نامه رسان گروهها

قاسم کیخا

فوق دیپلم

تلفن تماس : -

مسئول دفتر رئیس دانشکده

مژده فیروز جهانتیغی

کارشناسی ارشد

تلفن تماس : 6749

مسئول دفتری-دبیرخانه

معصومه برزگر

فوق دیپلم

تلفن تماس : 6760

مسئول انبار و سایت دانشکده

عباس رمرودی

فوق دیپلم

تلفن تماس : -

مسئول انتشارات

احمد دهمرده

فوق دیپلم

تلفن تماس : 2585

کارشناس فصلنامه مطالعات شبه قاره

حسن محمدیان

فوق لیسانس

تلفن تماس : 6527