مدیر گروه

داود صارمی نائینی
مدیر گروه
داود صارمی نائینی
dsaremi@yahoo.com
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار