کارشناسی ارشد

گروه علوم قرآن و حدیث امکانات خاصی ندارد و دانشجویان از کتابخانه تخصصی و سایت دانشکده الهیات استفاده می کنند.