اعضای هیئت علمی


اعضای هیئت علمی

حسن رهبر
حسن رهبر
h_rahbar@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
1388 1398
مرتضی عرفانی
مرتضی عرفانی
m.erfani@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
1391 1395
علی اكبر نصیری
علی اكبر نصیری
draliakbarnasirii@gmail.com
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
1384 1397