اعضای هیأت علمی


اعضای هیأت علمی

مریم بان پروری
شماره داخلی : 2674
شماره مستقیم : 31132674 54 98+
فکس : 33416120 54 98+
پست الکترونیک : banparvari@ped.usb.ac.ir
زهره برهانی کاخکی
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : Borhani.sport@yahoo.com
مرضیه خلیفه سلطانی
شماره داخلی : 31132674
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : mkh_sport@ped.usb.ac.ir
رضا دلاور
شماره داخلی : 6336
شماره مستقیم : 31136336 54 98+
فکس : 33416120 54 98+
پست الکترونیک : delavar@ped.usb.ac.ir
زهرا راغي
شماره داخلی : 2674
شماره مستقیم : 31132674 54 98+
فکس : 33416120 54 98+
پست الکترونیک : zahra_raghi@yahoo.com
محمدرضا رضائی پور
شماره داخلی : 2674
شماره مستقیم : 31132674 54 98+
فکس : 33416120 54 98+
پست الکترونیک : rezaeipour@ped.usb.ac.ir
احمد شهدادي
شماره داخلی : 2914
شماره مستقیم : 31132674 54 98+
فکس : 33416120 54 98+
پست الکترونیک : shahdadi@hamoon.usb.ac.ir
عباس صالحی کیا
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : salehikia@ped.usb.ac.ir
محسن غفراني
شماره داخلی : 2914
شماره مستقیم : 33431065 54 98+
فکس : 33431065 54 98+
پست الکترونیک : m_ghofrani2000@yahoo.com.hk
محمود فاضل بخششي
شماره داخلی : 2674
شماره مستقیم : 31136430 54 98+
فکس : 33416120 54 98+
پست الکترونیک : fazel@ped.usb.ac.ir
امید محمد دوست
شماره داخلی : 2914
شماره مستقیم : 05431132914
فکس : 05412431065
پست الکترونیک : Omid.mohammaddoust800@g mail,mo.omid@ped.usb.ac.ir
مهدي مقرنسي
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : m_mogharnasi@yahoo.com, mogharnasi@birjand.ac.ir
مرتضی نیکوفر
شماره داخلی : 6625
شماره مستقیم : 31136625 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : nikoofar@ped.usb.ac.ir
مجيد وحيديان
شماره داخلی : 2674
شماره مستقیم : 31132674 54 98+
فکس : 33416120 54 98+
پست الکترونیک : vahidian@ped.usb.ac.ir / majid_vahidian@yahoo.com
اميرحسين کريمي
شماره داخلی : 6618
شماره مستقیم : 31136618 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : amirhossien.karimi@hamoon.usb.ac.ir