اعضای هیأت علمی


هیأت علمی دانشکده

عيسي ابراهيم زاده آكباد
شماره داخلی : 2224
شماره مستقیم : 33431069 54 98+
فکس : 33431069 54 98+
پست الکترونیک : iazh@gep.usb.ac.ir
جواد بذرافشان فدافن
شماره داخلی : 6314
شماره مستقیم : 31136314 54 98+
فکس : 33450910 54 98+
پست الکترونیک : ma_ra84@yahoo.com
ابوذر پایدار
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 09139400280
فکس :
پست الکترونیک : ABOOZARPAIDAR@GEP.USB.AC.IR
محمدرضا پودينه
شماره داخلی : 2457
شماره مستقیم : 31132457 54 98+
فکس : 33416120 54 98+
پست الکترونیک : mrpoodineh@yahoo.com
محسن حميديان پور
شماره داخلی : 2457
شماره مستقیم : 31132457 54 98+
فکس : 33416141 54 98+
پست الکترونیک : mhamidianpour@gep.usb.ac.ir
محمود خسروي
شماره داخلی : 6794
شماره مستقیم : 31136794 54 98+
فکس : 33416141 54 98+
پست الکترونیک : khosravi@hamoon.usb.ac.ir,
حمیدرضا رخشانی نسب
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : rakhshaninasab_h@gep.usb.ac.ir
اميرحمزه شهبازي
شماره داخلی : 2431
شماره مستقیم : 33443385 54 98+
فکس : 33443385 54 98+
پست الکترونیک : Amir_3_1285@yahoo.com
تقي طاوسي
شماره داخلی : 2491
شماره مستقیم : 31132491 54 98+
فکس : 33450910 54 98+
پست الکترونیک : tavousi@yahoo.com و t.tavousi@gep.usb.ac.ir
سيدهادي طيب نيا
شماره داخلی : 31136798-054
شماره مستقیم : 31136798-054
فکس : 31136791-054
پست الکترونیک : tayebnia@gep.usb.ac.ir
صمد فتوحی
شماره داخلی : 2457
شماره مستقیم : 311352457 54 98+
فکس : 33450910 54 98+
پست الکترونیک : fotohi@gep.usb.ac.ir
سیروس قنبری
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : sghanbari2004@yahoo.com
پیمان محمودی
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : p_mahmoudi@gep.usb.ac.ir
حسین نگارش
شماره داخلی : 6791
شماره مستقیم : 31136791 54 98+
فکس : 33416141 54 98+
پست الکترونیک : h_negaresh@yahoo.com
غلامرضا نوری
شماره داخلی : 6413
شماره مستقیم : 31136413 54 98+
فکس : 33450910 54 98+
پست الکترونیک : noori@hamoon.usb.ac.ir
زهره هادياني
شماره داخلی : 2457
شماره مستقیم : 31132457 54 98+
فکس : 33450910 54 98+
پست الکترونیک : hadiani714@yahoo.com
حسين يغفوري
شماره داخلی : 6798
شماره مستقیم : 31136798 54 98+
فکس : 33416141 54 98+
پست الکترونیک : yaghfoori@gep.usb.ac.ir