مدیریت دانشکده


مدیریت دانشکده

رئیس دانشکده/ حسين يغفوري
شماره داخلی : 6798
شماره مستقیم : 31136798 54 98+
فکس : 33416141 54 98+
پست الکترونیک : yaghfoori@gep.usb.ac.ir
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی/ محمود خسروي
شماره داخلی : 6794
شماره مستقیم : 31136794 54 98+
فکس : 33416141 54 98+
پست الکترونیک : khosravi@hamoon.usb.ac.ir,
معاون پژوهشی/ محمود خسروي
شماره داخلی : 6794
شماره مستقیم : 31136794 54 98+
فکس : 33416141 54 98+
پست الکترونیک : khosravi@hamoon.usb.ac.ir,