پژوهش


پژوهش

آقای دکتر محمود خسروی به عنوان معاون پژوهشی و آقای مسعود سعیدی به عنوان کارشناس پژوهشی دانشکده می باشد.

دکتر محمود خسروی معاون پژوهشی

 

مسعود سعیدی کارشناس پژوهشی