هیأت علمی

جواد بذرافشان فدافن
شماره داخلی : 6314
شماره مستقیم : 31136314 54 98+
فکس : 33450910 54 98+
پست الکترونیک : ma_ra84@yahoo.com
ابوذر پایدار
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 09139400280
فکس :
پست الکترونیک : ABOOZARPAIDAR@GEP.USB.AC.IR
سيدهادي طيب نيا
شماره داخلی : 31136798-054
شماره مستقیم : 31136798-054
فکس : 31136791-054
پست الکترونیک : tayebnia@gep.usb.ac.ir
سیروس قنبری
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : sghanbari2004@yahoo.com