هیأت علمی

عيسي ابراهيم زاده آكباد
شماره داخلی : 2224
شماره مستقیم : 33431069 54 98+
فکس : 33431069 54 98+
پست الکترونیک : iazh@gep.usb.ac.ir
حمیدرضا رخشانی نسب
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : rakhshaninasab_h@gep.usb.ac.ir
اميرحمزه شهبازي
شماره داخلی : 2431
شماره مستقیم : 33443385 54 98+
فکس : 33443385 54 98+
پست الکترونیک : Amir_3_1285@yahoo.com
زهره هادياني
شماره داخلی : 2457
شماره مستقیم : 31132457 54 98+
فکس : 33450910 54 98+
پست الکترونیک : hadiani714@yahoo.com
حسين يغفوري
شماره داخلی : 6798
شماره مستقیم : 31136798 54 98+
فکس : 33416141 54 98+
پست الکترونیک : yaghfoori@gep.usb.ac.ir