کتب


کتب

کتب تالیف و ترجمه شده توسط اساتید دانشکده:

  1. آموزش نرم افزار Mathematica    -  دکتر مرتضی سنجرانی پور
  2. مقدمه ای بر آنالیز عددی  -  مترجم: دکتر مریم عرب عامری
  3. روش های محاسبات نرم در برنامه ریزی ریاضی  - دکتر حسن میش مست نهی – دکتر محمد حسین سرگلزایی
  4. فرهنگ لغت ریاضی کاربردی (انگلیسی به فارسی)  - دکتر مرتضی سنجرانی پور
  5. راهنما و خلاصه مقالات چهارمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران
  6. سیستم مدیریت آموزشی مبتنی بر مودل – هادی اسمعیلی – شاهپور رحمانی – دکتر سعادت پور مظفری
  7. مقدمه ای بر سریهای زمانی و پیش بینی – مترجمان: محمد امینی – ابوالقاسم بزرگنیا – محمد حسین دهقان
  8. آنالیز عددی نظری با نگرش آنالیز تابعی – مترجمان: علیرضا سهیلی – رحمت ا... لشکری پور
  9. نخستین درس در جبر مجرد (حلقه ها، گروه ها و میدان ها) – مترجم: دکتر اکبر گلچین
  10. Mathematical Analysis and Its Inherent Nature   - دکتر حسین حسینی گیو (دربین شش کتاب منتخب انجمن ریاضی آمریکا قرار گرفت.)
  11. مبانی ریاضیات – مترجمان: نادر کوهستانیفرهاد حمیدی
  12. زبان تخصصی انگلیسی – علی حاتمی
  13. امنیت شبکه – علی حاتمیمهندس حبیب نادری
  14. تجارت الکترونیک – علی حاتمی
  15. توپولوژی با طعم هندسه- مولفان: دکتر غلامرضا رضایی- دکتر جواد جمال زاده- ویراستار علمی: دکتر رحمت ا... لشکری پور