مدیر گروه

امین راحتی
مدیر گروه
امین راحتی
a.rahati@cs.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1381 1396