مدیریت دانشکده


مدیریت دانشکده

رئیس دانشکده/ حسن رضايي
شماره داخلی : 6371
شماره مستقیم : 31136371 54 98+
فکس : 33447166 54 98+
پست الکترونیک : hrezaei@cs.usb.ac.ir
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی/ مريم عرب عامري
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : arabameri@math.usb.ac.ir
معاون پژوهشی/ محمدحسين دهقان
شماره داخلی : 6372
شماره مستقیم : 31136372 54 98+
فکس : 33447166 54 98+
پست الکترونیک : mhdehghan2000@gmail.com , mhdehghan@math.usb.ac.ir