آموزش


آموزش


فرم های مورد نیاز:


تقویم آموزشی دانشکده


 

گروه های آموزشی و سیلابس های درسی: 

 


 

گروه آموزشی مهندسی صنایع

سیلابس درسی گروه مهندسی صنایع

برنامه ترم بندی گروه مهندسی صنایع

 

گروه آموزشی مهندسی معدن

- سیلابس درسی گروه مهندسی معدن 

- برنامه ترم بندی گروه مهندسی معدن

 

گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر

- سیلابس درسی گروه مهندسی کامپیوتر 

- برنامه ترم بندی گروه مهندسی کامپیوتر

 

گروه آموزشی علوم پایه و عمومی