مدیریت دانشکده


مدیریت دانشکده

رئیس دانشکده/ خشایار دانش ناروئی
شماره داخلی : 05433723560
شماره مستقیم : 05433723559
فکس : 05433723558
پست الکترونیک : kh_dnarooei@eng.usb.ac.ir
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی/ سمیه طبسی
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 33723559-054
فکس :
پست الکترونیک : somayehtabasi@eng.usb.ac.ir