مدیریت دانشکده


مدیریت دانشکده

رئیس دانشکده/ خشایار دانش ناروئی
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : kh_dnarooei@eng.usb.ac.ir
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی/ سمیه طبسی
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : somayehtabasi@eng.usb.ac.ir