مدیریت دانشکده


مدیریت دانشکده

خشایار دانش ناروئی
رئیس دانشکده
خشایار دانش ناروئی
kh_dnarooei@eng.usb.ac.ir
دانشکده صنعت و معدن (شهرستان خاش)
استادیار
1393 1397