آموزش


روح اله باقری مجد
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
روح اله باقری مجد
r_bagherimajd@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
استادیار
1396 1397
مسئول امور عمومی
مهدی احمدی مجد

شماره تماس:31136763

رئیس دفتر
عصمت دهمرده

شماره تماس:31136770

مسئول دبیر خانه
مریم شاه بختی

شماره تماس:31136770

رئیس آموزش دانشکده
زهره زارع نژاد

شماره تماس:31136762

ایمیل:zzare85@yahoo.com

کارشناس تحصیلات تکمیلی
معصومه شهابی

شماره تماس:31136762

ایمیل:m.shahab955@yahoo.com

کارشناس آزمایشگاه
هانیه شیخ

شماره تماس:31132627

ایمیل:sfarahnaz33@yahoo.com

کارشناس آموزش
لیلا خسرو مهر

شماره تماس:31136762

کارشناس علوم تربیتی-مدیریت و برنامه ریزی
آمنه محمد قاسمی

شماره تماس:31136765

کارشناس علوم تربیتی_آموزش و پرورش
اقدس مرادی

شماره تماس:31136769

کارشناس روانشناسی
شهربانو صفوی

شماره تماس:31136765