اخبار


اخبار

برگزاری همایش فضای مجازی و فلسفه تربیت

همایش فضای مجازی و فلسفه تربیت به عنوان نهمین همایش ملی برگزار شده توسط انجمن فلسفه تعلیم و تربیت در کشور است. در نهمین همایش به  بررسی یکی از  مسائل روز یعنی  فضای مجازی  پرداخته شد. . این همایش در تاریخ 18 و ...