اعضای هیأت علمی


اعضای هیأت علمی دانشکده

روح اله باقری مجد
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : r_bagherimajd@ped.usb.ac.ir
سید رضا بلاغت
شماره داخلی : 6765
شماره مستقیم : 31136765 54 98+
فکس : 33416120 54 98+
پست الکترونیک : balaghat@edpsy.usb.ac.ir
عبدالوهاب پورقاز
شماره داخلی : 6767
شماره مستقیم : 31136767 54 98+
فکس : 33416120 54 98+
پست الکترونیک : w.pourghaz@yahoo.com
دکترحسين جناآبادي
شماره داخلی : 2670
شماره مستقیم :
فکس : 33450910 54 98+
پست الکترونیک : hjenaabadi@gmail.com
مسعود خنجرخاني
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : zkhanjarkhani@ped.usb.ac.ir
مسعود رستمی
شماره داخلی : 6768
شماره مستقیم : 31136768 54 98+
فکس : 33452336 54 98+
پست الکترونیک : mdrostami2009@yahoo.com
امين رفيعي پور
شماره داخلی : 6334
شماره مستقیم : 31136334 54 98+
فکس : 33416120 54 98+
پست الکترونیک : rafiepoor@hamoon.usb.ac.ir
فرامرز سابقي
شماره داخلی : 6768
شماره مستقیم : 31136769 54 98+
فکس : 33416120 54 98+
پست الکترونیک : framarz.persian@gmail.com
محمود شيرازي
شماره داخلی : 6765
شماره مستقیم : 33427489 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : mshirazi@edpsy.usb.ac.ir
علي عرب
شماره داخلی : 6768
شماره مستقیم : 31136768 54 98+
فکس : 33416120 54 98+
پست الکترونیک : arab@hamoon.usb.ac.ir
علی فرنام
شماره داخلی : 6768
شماره مستقیم : 31136768 54 98+
فکس : 33416120 54 98+
پست الکترونیک : farnam@ped.usb.ac.ir
افسانه مرزيه
شماره داخلی : 6769
شماره مستقیم : 31136769 54 98+
فکس : 33416120 54 98+
پست الکترونیک : marziyeh@ped.usb.ac.ir
مهرداد مظاهری
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 33222013 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : mazaheri@hamoon.usb.ac.ir
ولي مهدي نژاد
شماره داخلی : 2797
شماره مستقیم : 31132797 54 98+
فکس : 32416120 54 98+
پست الکترونیک : valmeh{at}ped.usb.ac.ir
ناصر ناستي زائي
شماره داخلی : 6765
شماره مستقیم : 31136765 54 98+
فکس : 33416120 54 98+
پست الکترونیک : n_nastie1354@ped.usb.ac.ir
عابده نظری
شماره داخلی : 2453
شماره مستقیم : 31132453 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : abedehn@yahoo.com
زهرا نيك منش
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس : 33416120 54 98+
پست الکترونیک : zahranikmanesh@yahoo.com
يحيي کاظمي
شماره داخلی : 2502
شماره مستقیم : 33430955 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : yahya_kazemi@yahoo.com: kazemi@ped.usb.ac.ir
بهمن کرد تمینی
شماره داخلی : 6334
شماره مستقیم : 31136334 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : bahmanpsy@gmail.com
فرهاد کهرازئي
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : farhad_kahraz@ped.usb.ac.ir