مدیریت دانشکده


مدیریت دانشکده

حسین جناآبادی
رئیس دانشکده
حسین جناآبادی
hjenaabadi@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
استاد
1386 1399