اعضای هیأت علمی

مریم بان پروری
مریم بان پروری
banparvari@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
استادیار
1386 1394
رضا دلاور
رضا دلاور
delavar@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
استادیار
1378 1396
محمدرضا رضائی پور
محمدرضا رضائی پور
rezaeipour@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
استادیار
1382 1397
احمد شهدادی
احمد شهدادی
shahdadi@hamoon.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
استادیار
1379 1395
عباس صالحی كیا
عباس صالحی كیا
salehikia@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
استادیار
1386 1398
محسن غفرانی
محسن غفرانی
m_ghofrani2000@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
استادیار
1383 1398
امید محمددوست
امید محمددوست
omid.mohammaddoust800@gmail.com
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
مربی
شیلا نایبی فر
شیلا نایبی فر
shila_neyebi@yahoo.com
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
استادیار
مرتضی نیكوفر
مرتضی نیكوفر
nikoofar@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
استادیار
1388 1397
مجید وحیدیان رضازاده
مجید وحیدیان رضازاده
vahidian@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
استادیار
1388 1397