مدیر گروه

محمدرضا رضائی پور
مدیر گروه
محمدرضا رضائی پور
rezaeipour@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
استادیار
1382 1397