معرفی

زمینه دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی امروز،گروه علوم تربیتی می باشد که فقط ۲۴ واحد تربيتي را به دانشجويان دانشگاه تربيت معلم زاهدان وابسته به دانشگاه تربيت معلم تهران كه در سال ۱۳۵۳ در زاهدان تاسيس شد ارائه مي داد پس از آن در سال ۱۳۶۸ با مجوز وزارتخانه ،رشته مديريت و برنامه ريزي آموزشي تاسيس گرديد ودر سال۱۳۸۲ گرایش مدیریت آموزشی را در مقطع کارشناسی ارشد دایر نمود. در حال حاضرمدير گروه مديريت و برنامه ريزي آموزشي آقای دکتر ناصر ناستی زائی می باشد وتعداد اعضاء هيئت علمي اين گروه ۵نفر ميباشند انجمن علمی گروه علوم تربیتی یک کتابخانه تخصصی را داراست که دانشجویان دو گرایش مدیریت آموزشی و آموزش و پرورش از آن استفاده میکنند اعضای هیات علمی گروه عبارتند از:دکتر سیدرضا بلاغت، دکتر ولی مهدی نژاد، دکتر علیرضا حیدرزادگان ودکتر ناصر ناستی زایی و دکتر مسعود خنجرخانی می باشند.