اعضای هیأت علمی


هیأت علمی دانشکده

احمد اكبري
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 33447010 54 98+
فکس : 33431076 54 98+
پست الکترونیک : aakbari@hamoon.usb.ac.ir
غلامرضا زمانيان
شماره داخلی : 6874
شماره مستقیم : 31136874 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : zamanian@eco.usb.ac.ir
جواد شهركي
شماره داخلی : 6787
شماره مستقیم : 31136787 54 98+
فکس : 33443385 54 98+
پست الکترونیک : j.shahraki@eco.usb.ac.ir
ابراهیم مرادی
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : eb_moradi@eco.usb.ac.ir
محمود هاشمی تبار
شماره داخلی : 6737
شماره مستقیم : +985431136737
فکس :
پست الکترونیک : mhashemi@hamoon.usb.ac.ir