اعضای هیأت علمی


اعضای هیأت علمی دانشکده

احمد اكبري
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 33447010 54 98+
فکس : 33431076 54 98+
پست الکترونیک : aakbari@hamoon.usb.ac.ir
اعظم امیری
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : azamamiri@eco.usb.ac.ir
سید مهدی حسینی
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 09374110572
فکس :
پست الکترونیک : hosseini@eco.usb.ac.ir
امیر دادرس مقدم
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 09151632660
فکس :
پست الکترونیک : amdadras@eco.usb.ac.ir, amdadras@gmail.com
علی سردارشهرکی
شماره داخلی : 6872
شماره مستقیم : 09153429259
فکس : 31136872-054
پست الکترونیک : a.shahraki65@gmail.com, a.s.shahraki@eco.usb.ac.ir
علیرضا شهریاری
شماره داخلی : 6739
شماره مستقیم : 31136739
فکس :
پست الکترونیک : ali_shahriari@eco.usb.ac.ir
پیمان گلچین
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : pgolchin@science.usb.ac.ir
ابراهیم مرادی
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : eb_moradi@eco.usb.ac.ir
بهروز ناروئی
شماره داخلی : 6332
شماره مستقیم : 31136332 54 98+
فکس : 33446565 54 98+
پست الکترونیک : behrooz.naroei@yahoo.com
محمود هاشمی تبار
شماره داخلی : 6737
شماره مستقیم : +985431136737
فکس :
پست الکترونیک : mhashemi@hamoon.usb.ac.ir
محرم ولی زاده
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : m.valizadeh@anrs.usb.ac.ir