مدیر گروه


DDR Menu

مدیر گروه

آرزو قهقائی
مدیر گروه
آرزو قهقائی
arezou@chem.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1386 1397