اعضای هیأت علمی


هيأت علمي دانشکده

مرضیه اسفندیاری
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : m.esfandiari@eco.usb.ac.ir
محمداسماعيل اعزازي
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 09151418042
فکس :
پست الکترونیک : Mohammad.E.Ezazi@gmail.com
احمد اكبري
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 33447010 54 98+
فکس : 33431076 54 98+
پست الکترونیک : aakbari@hamoon.usb.ac.ir
مصيب پهلواني
شماره داخلی : 6285
شماره مستقیم : 31136285 54 98+
فکس : 31136285 54 98+
پست الکترونیک : pahlavani@hamoon.usb.ac.ir
احمد پيفه
شماره داخلی : 6771
شماره مستقیم : 31136771 54 98+
فکس : 33443385 54 98+
پست الکترونیک : pifeh@acc.usb.ac.ir
علی اصغر تباوار
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : Ali.a.t@mgmt.usb.ac.ir
رمضان حسین زاده
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : ra.hosseinzadeh@eco.usb.ac.ir
حبیب اله دعائی
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 9153144818 98+
فکس :
پست الکترونیک : doaei@mgmt.usb.ac.ir
نظر دهمرده قلعه نو
شماره داخلی : 2928
شماره مستقیم : 31132928 54 98+
فکس : 33443385 54 98+
پست الکترونیک : nazar@hamoon.usb.ac.ir
سيدعليقلی روشن
شماره داخلی : 6282
شماره مستقیم : 31136282 54 98+
فکس : 33443385 54 98+
پست الکترونیک : asr@hamoon.usb.ac.ir
رامین زراعتگری
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : ramin@acc.usb.ac.ir
غلامرضا زمانيان
شماره داخلی : 6874
شماره مستقیم : 31136874 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : zamanian@eco.usb.ac.ir
مهدی زیودار
شماره داخلی : 2812
شماره مستقیم : 31132812-054
فکس : 33446888-054
پست الکترونیک : mehdizivdar@entp.usb.ac.ir
حبيب الله سالارزهي
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس : 33443385 54 98+
پست الکترونیک : salarzehi@gmail.com , salarzehi@mgmt.usb.ac.ir
محمدعلي ستوده ملاشاهي
شماره داخلی : 6289
شماره مستقیم : 31136289 54 98+
فکس : 33443385 54 98+
پست الکترونیک : sotoudeh@hamoon.usb.ac.ir
احمد رضا سرگلزهی
شماره داخلی : 6782
شماره مستقیم : 31136782 54 98+
فکس : 31136782 54 98+
پست الکترونیک : arsargolzehi@iran.ir
جواد شهركي
شماره داخلی : 6787
شماره مستقیم : 31136787 54 98+
فکس : 33443385 54 98+
پست الکترونیک : j.shahraki@eco.usb.ac.ir
محمدنبي شهيكي تاش
شماره داخلی : 6873
شماره مستقیم : 31136873 54 98+
فکس : 31136873 54 98+
پست الکترونیک : mohammad_tash@eco.usb.ac.ir
مهیم شیهکی تاش
شماره داخلی : 6840
شماره مستقیم : 05431136841
فکس :
پست الکترونیک : mohimtash@entp.usb.ac.ir
مهدی فغانی
شماره داخلی : 6771
شماره مستقیم : 31132533 54 98+
فکس : 33443385 54 98+
پست الکترونیک : faghani@acc.usb.ac.ir and mehdifaghani@yahoo.com
محمد قاسمی
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : m_ghasemi@mgmt.usb.ac.ir
آرش گودرزی
شماره داخلی : 6775
شماره مستقیم : 31136775 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : arash.goodarzi@yahoo.com
محمدعلي مرادي
شماره داخلی : 6290
شماره مستقیم : 31136282 54 98+
فکس : 33443385 54 98+
پست الکترونیک :
فردين منصوري
شماره داخلی : 6290
شماره مستقیم : 31136282 54 98+
فکس : 33443385 54 98+
پست الکترونیک :
احمد ناصری
شماره داخلی : 6771
شماره مستقیم : 09151409114
فکس : 31136878 54 98+
پست الکترونیک : Nasseri@acc.usb.ac.ir
زهرا وظيفه
شماره داخلی : 6282
شماره مستقیم : 31136282 54 98+
فکس : 33443385 54 98+
پست الکترونیک : vazife@mgmt.usb.ac.ir
نورمحمد يعقوبي
شماره داخلی : 6785
شماره مستقیم : 31136773 54 98+
فکس : 33443385 54 98+
پست الکترونیک : yaghoobi@hamoon.usb.ac.ir
مهدی کاظمی
شماره داخلی : 2455
شماره مستقیم : 31132455 54 98+
فکس : 33443385 54 98+
پست الکترونیک : mahd@hamoon.usb.ac.ir
باقر کرد
شماره داخلی : 6776
شماره مستقیم : 31136776 54 98+
فکس : 33443385 54 98+
پست الکترونیک : baqer kord@yahoo.co.uk
عبدالعلی کشته گر
شماره داخلی : 6249
شماره مستقیم : 31136249 54 98+
فکس : 33444290 54 98+
پست الکترونیک : alikeshtegar@yahoo.com
امين رضا کماليان
شماره داخلی : 6282
شماره مستقیم : 31136282 54 98+
فکس : 33443385 54 98+
پست الکترونیک : kamalian@hamoon.usb.ac.ir