اساتید


اعضای هیات علمی

ميرمهدي آل داود
شماره داخلی : 2842
شماره مستقیم : 31132842 54 98+
فکس : 33447908 54 98+
پست الکترونیک : aldavood@hamoon.usb.ac.ir
جواد احمدی شكوه
شماره داخلی : 6540
شماره مستقیم : 31136540 54 98+
فکس : 33447908 54 98+
پست الکترونیک : shokouh(at)ece.usb.ac.ir
هادی اسمعیلی
شماره داخلی : 6277
شماره مستقیم : 31136277 54 98+
فکس : -
پست الکترونیک : hadi AT itc DOT usb DOT ac DOT ir
محمود اوكاتي صادق
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 33447908 54 98+
فکس : 33447908 54 98+
پست الکترونیک : oukati@hamoon.usb.ac.ir
احمد بختياري شهري
شماره داخلی : 6545 و 6566
شماره مستقیم : 31136545 54 98+
فکس : 33447908 54 98+
پست الکترونیک : bakhtiyari@ece.usb.ac.ir
سيدمسعود بركاتي
شماره داخلی : 6548
شماره مستقیم : 31136548 54 98+
فکس : 33445707 54 98+
پست الکترونیک : smbaraka@ece.usb.ac.ir , smbaraka@gmail.com
نيك محمد بلوچ زهي
شماره داخلی : 6566
شماره مستقیم : 31136566 54 98+
فکس : 33447908 54 98+
پست الکترونیک : balouchzahi@ece.usb.ac.ir
سید حامد ترابی
شماره داخلی : 2839
شماره مستقیم : 054-31132839
فکس : 985433447908+
پست الکترونیک : hamed.torabi@ece.usb.ac.ir
سيدسعيد توكلي افشاري
شماره داخلی : 6556
شماره مستقیم : 31136556 54 98+
فکس : 33447908 54 98+
پست الکترونیک : tavakoli@ece.usb.ac.ir
پوریا جعفری
شماره داخلی : 6559
شماره مستقیم : 31136559 54 98+
فکس : 33447908 54 98+
پست الکترونیک : pjafari@ece.usb.ac.ir
احمد خواجه
شماره داخلی : 2839
شماره مستقیم : 05431132839
فکس : 985433447908+
پست الکترونیک : akhajeh@ece.usb.ac.ir
حمیده دشتی خویدکی
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : h.dashti@ece.usb.ac.ir
مهري رجائي
شماره داخلی : 6570
شماره مستقیم : 31136570 54 98+
فکس : 33442709 54 98+
پست الکترونیک : rajayi@ece.usb.ac.ir
مهدي رضايي
شماره داخلی : 2628
شماره مستقیم : 31132628 54 98+
فکس : 33447908 54 98+
پست الکترونیک : mehdi.rezaei[at]ece.usb.ac.ir
مهدی صفاری
شماره داخلی : 6559-6546
شماره مستقیم : 31136546 54 98+
فکس : 33447908 54 98+
پست الکترونیک : msaffari1340@gmail.com
آسیه قنبرپور لیموئی
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : usb.course@hotmail.com
مژگان ملاحسنی پور
شماره داخلی : 2829
شماره مستقیم : 05431132829
فکس : 05433447908
پست الکترونیک : m.mollahassani@ece.usb.ac.ir
محمدعلي منصوري بيرجندي
شماره داخلی : 6549, 6544
شماره مستقیم : 31136549 54 98+, 31136544 54 98+
فکس : 33447908 54 98+
پست الکترونیک : mansouri@ece.usb.ac.ir , mamansouri@yahoo.com
مهری مهرجو
شماره داخلی : 6548
شماره مستقیم : 31136548 54 98+
فکس : 33447908 54 98+
پست الکترونیک : mehrjoo@ece.usb.ac.ir & mehrjoo@ieee.org
شهرام مهنا
شماره داخلی : 6219
شماره مستقیم : 05431136219
فکس : 05433446047
پست الکترونیک : mohana@ece.usb.ac.ir
فرحناز مهنا
شماره داخلی : 6541
شماره مستقیم : 31136541 54 98+
فکس : 33447908 54 98+
پست الکترونیک : f_mohanna@hamoon.usb.ac.ir
سميرا نوفرستي
شماره داخلی : 6570
شماره مستقیم : 31136570
فکس : -
پست الکترونیک : snoferesti@ece.usb.ac.ir
هنگامه کشاورز
شماره داخلی : 6542
شماره مستقیم : 31136542 54 98+
فکس : 33447908 54 98+
پست الکترونیک : keshavarz@ece.usb.ac.ir; hkeshavarz@ieee.org