کارشناسان آزمایشگاه


کارشناسان آزمایشگاه

کارشناس آزمایشگاه مدارهای مخابراتی

حسنعلی پودینه جهانتیغی

شماره اتاق: 43

تلفن تماس: 31136567 - 054

کارشناس آزمایشگاه اندازه گیری و مدار

فرزاد سپاهی

شماره اتاق: 15

تلفن تماس: 31136552 -054

کارشناس آزمایشگاه سیستم های دیجیتال

محمدامین شبرنگی

تلفن تماس: 31136564 -054

کارشناس آزمایشگاه الکترونیک

علی کوچکزایی

شماره اتاق:48

تلفن تماس: 31136563 -054

کارشناس آزمایشگاه ماشین های الکتریکی

محمدگل میربلوچ زهی

تلفن تماس: 31136564 -054

کارشناس آزمایشگاه ریزپردازنده

محمد میرزاجانی

شماره اتاق: 49

تلفن تماس: 31136557 -054

کارشناس آزمایشگاه کنترل خطی و الکترونیک صنعتی

علیرضا ناروئی

تلفن تماس: 31136564 -054