آزمایشگاه ها


آزمایشگاه ها

پرسنل آزمایشگاه:

آزمایشگاه

مدرس

کارشناس آزمایشگاه

محل آزمایشگاه

شماره تماس

آنتن

دکتر حمیده دشتی خویدکی

 

طبقه همکف مرکز تحقیقات (کنار سلف مهندسی)

31136564

الکترونیک 1

دکتر مجید قدردان

مهندس علی کوچکزائی

آزمایشگاه الکترونیک اتاق 48

31136563

الکترونیک 2

دکتر مجید قدردان

مهندس علی کوچکزائی

آزمایشگاه الکترونیک اتاق 48

31136563

الکترونیک آنالوگ

دکتر مجتبی شهرکی

مهندس حسنعلی پودینه جهانتیغ

آزمایشگاه مدارهای مخابراتی اتاق 43

31136567

الکترونیک صنعتی و کنترل خطی

مهندس قدسی

علیرضا ناروئی

طبقه همکف مرکز تحقیقات (کنار سلف مهندسی)

31136564

اندازه­ گیری و مدار و مبانی مهندسی برق

مهندس محبی

مهندس فرزاد سپاهی

آزمایشگاه اندازه گیری و مدار اتاق 15

31136552

بررسی سیستم های قدرت

دکتر سید مسعود برکاتی

مهندس پیران

پژوهشکده انرژی های نو(نیروگاه خورشیدی)

 

تراشه های FPGA و CPLD

مهندس کیخا

محمدرضا میرزاجانی

آزمایشگاه مدار منطقی اتاق 49

31136557

تکنیک پالس

دکتر مجید قدردان

مهندس حسنعلی پودینه جهانتیغ

آزمایشگاه مدارهای مخابراتی اتاق 43

31136567

ریزپردازنده و میکروپروسسور

مهندس کیخا

محمدرضا میرزاجانی

آزمایشگاه مدار منطقی اتاق 49

31136557

سیستم های دیجیتال 1

مهندس مرتضی جان­فزا

مهندس محمدامین شبرنگی

طبقه همکف مرکز تحقیقات (کنار سلف مهندسی)

31136564

سیستم های کنترل خطی

دکتر سید حامد ترابی

علیرضا ناروئی

طبقه همکف مرکز تحقیقات (کنار سلف مهندسی)

31136564

کارگاه برق و سیستم های دیجیتال 1

مهندس محمدامین شبرنگی

مهندس محمدامین شبرنگی

طبقه همکف مرکز تحقیقات (کنار سلف مهندسی)

31136564

ماشین های الکتریکی

دکتر مژگان ملاحسنی پور

مهندس محمدگل میربلوچ زهی

طبقه همکف مرکز تحقیقات (کنار سلف مهندسی)

31136564

مخابرات آنالوگ و دیجیتال

دکتر صفیه جبالی

مهندس حسنعلی پودینه جهانتیغ

آزمایشگاه مدارهای مخابراتی اتاق 43

31136567

مدار مخابراتی

دکتر صفیه جبالی

مهندس حسنعلی پودینه جهانتیغ

آزمایشگاه مدارهای مخابراتی اتاق 43

31136567

معماری و سیستم های دیجیتال

مهندس کیخا

محمدرضا میرزاجانی

آزمایشگاه مدار منطقی اتاق 49

31136557