تماس با ما


تماس با ما

       

زاهدان: خیابان دانشگاه، دانشگاه سیستان و بلوچستان،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 
تلفن: ۳۱۱۳۶۵۴۴ - ۰۵۴
دورنگار: ۳۳۴۴۷۹۰۸ - ۰۵۴
کدپستی: ۹۸۱۶۷۴۵۵۶۳
صندوق پستی: ۱۶۱ - ۹۸۱۶۴