مدیریت دانشکده


مدیریت دانشکده

محمود اوكاتی صادق
رئیس دانشکده
محمود اوكاتی صادق
oukati@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
دانشیار
1379 1395