معاونت پژوهشی


  معاونت پژوهشی

  محمود اوکاتی صادق / معاون پژوهشی  و فناوری
  شماره مستقیم:  054 - 31136541  
  پست الکترونیک: oukati@hamoon.usb.ac.ir

   

  برخی از وظایف و اختیارات معاون پژوهشی و فناوری دانشکده:

   - برنامه ریزی و تنظیم خط مشی و روشهای اجرایی لازم جهت اجرای مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه

  - اجرای آئین نامه ها و مقررات پژوهشی مصوب

  - تهیه و تنظیم سیاستهای پژوهشی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده

  - تهیه و تنظیم گزارش سالیانه امور پژوهشی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده

   - نظارت بر اجرای برنامه های پژوهشی گروهها و کوشش جهت رفع مشکلات آنها

   - نظارت بر کلیه فعالیتهای تحقیقاتی اساتید و دانشجویان دانشکده

   - نظارت بر حسن اجرای سمینارها و گردهمائی های علمی

   - بررسی درخواستهای پژوهشی و فناوری اساتید دانشکده 

   - ارزشیابی عملکرد پژوهشی سالیانه اعضای هیات علمی دانشکده