اعضای هیئت علمی

  مهدی رضایی
  مدیر گروه
  مهدی رضایی
  mehdi.rezaei@ece.usb.ac.ir
  دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
  دانشیار
  1379 1396
  مهری مهرجو
  مهری مهرجو
  mehrjoo@ece.usb.ac.ir
  دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
  دانشیار
  1377 1397
  جواد احمدی شكوه
  جواد احمدی شكوه
  shokouh@ece.usb.ac.ir
  دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
  دانشیار
  1378 1397
  شهرام مهنا
  شهرام مهنا
  shahram_mohanna@yahoo.com
  دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
  دانشیار
  1378 1397
  فرحناز مهنا
  فرحناز مهنا
  f_mohanna@ece.usb.ac.ir
  دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
  دانشیار
  1383 1399
  حمیده دشتی خویدكی
  حمیده دشتی خویدكی
  h.dashti@ece.usb.ac.ir
  دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
  استادیار
  1393 1398