تماس با ما


تماس با ما

  • مدیر گروه:

دکتر مهدی رضایی

شماره تماس: 31136553-054

دورنگار:۳۳۴۴۷۹۰۸-۰۵۴

پست الکترونیک: mehdi.rezaei@ece.usb.ac.ir

 

  • کارشناس گروه:

زهرا هزاریی

شماره تماس: 31136551-054

 

زاهدان- خیابان دانشگاه - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - گروه مهندسی مخابرات