دکترا


دکترا

مهندسی برق- الکترونیک    

توضیحات :

رشته مهندسی برق گرایش الکترونیک در مقطع دکتری در سال۱۳۹۲تاسیس شد
دوره دکتری رشته مهندسی برق، دارای دو مرحله آموزشی و تدوین رساله ی باشد، نحوه ورود و خاتمه هر مرحله و حداقل و حداکثر طول دوره مطابق آیین نامه دکتری می باشد.

سال ایجاد : ۱۳۹۲

 

مهندسی برق- کنترل    

توضیحات :

هدف این علم، کنترل متغیرهای اساسی سیستم برمبنای برخی ملاکهای مطلوب می باشد. این ملاک ها می تواند سرعت یک موشک، دمای یک اتاق، زاویه ی چرخش بازوی ربات و ... باشد. مهندسی کنترل حلقه اتصال میان مهندسی برق و رشته های دیگر می باشد. امروزه مهندسی کنترل به صورت بخش اصلی و مهمی از فرآیندهای صنعتی و تولیدی درآمده است.

رشته مهندسی برق گرایش الکترونیک در مقطع دکتری در سال۱۳۹۱تاسیس شد

دوره دکتری رشته مهندسی برق، دارای دو مرحله آموزشی و تدوین رساله ی باشد، نحوه ورود و خاتمه هر مرحله و حداقل و حداکثر طول دوره مطابق آیین نامه دکتری می باشد.

سال ایجاد : ۱۳۹۱

 

مهندسی برق- قدرت    

توضیحات :

رشته مهندسی برق گرایش الکترونیک در مقطع دکتری در سال۱۳۹۲تاسیس شد
دوره دکتری رشته مهندسی برق، دارای دو مرحله آموزشی و تدوین رساله ی باشد، نحوه ورود و خاتمه هر مرحله و حداقل و حداکثر طول دوره مطابق آیین نامه دکتری می باشد.

سال ایجاد : ۱۳۹۲