اعضای هیئت علمی


اعضای هیئت علمی

محمدعلی منصوری بیرجندی
مدیر گروه
محمدعلی منصوری بیرجندی
mansouri@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
دانشیار
1379 1398
سیدسعید توكلی افشاری
سیدسعید توكلی افشاری
tavakoli@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
دانشیار
1385 1398
محمود اوكاتی صادق
محمود اوكاتی صادق
oukati@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
دانشیار
1379 1395
سیدمسعود بركاتی
سیدمسعود بركاتی
smbaraka@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
دانشیار
1377 1398
احمد خواجه
احمد خواجه
akhajeh@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
1392 1397
سیدحامد ترابی
سیدحامد ترابی
hamed.torabi@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
1397 1398
مژگان ملاحسنی پور
مژگان ملاحسنی پور
m.mollahassani@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
1392 1399