اعضای هیئت علمی


اعضای هیئت علمی

احمد بختیاری شهری
مدیر گروه
احمد بختیاری شهری
bakhtiyari@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
1394 1398
سمیرا نوفرستی
سمیرا نوفرستی
snoferesti@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
1384 1398
نیك محمد بلوچ زهی
نیك محمد بلوچ زهی
balouchzahi@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
1393 1397
مهری رجائی
مهری رجائی
rajayi@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
1386 1397
هادی اسماعیلی درمیان
هادی اسماعیلی درمیان
esmaeeli@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
مربی
1388 1395