اعضای هیئت علمی


اعضای هیئت علمی

محمدحسین سرگلزائی
مدیر گروه
محمدحسین سرگلزائی
mh.sargolzaei@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
1394 1395
آسیه قنبرپور
آسیه قنبرپور
ghanbarpour@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار