اعضا هیأت علمی


اعضا هیأت علمی

حسين آتشي
شماره داخلی : 2236
شماره مستقیم : 33413739 54 98+
فکس : 33413739 54 98+
پست الکترونیک : h.ateshy@hamoon.usb.ac.ir
حسن آذرکیش
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : hassan.azarkish@eng.usb.ac.ir
آزاده آگاه
شماره داخلی : 05431136493
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : azadeh.agah@yahoo.com , agah_eng@eng.usb.ac.ir
مهدي اژدري مقدم
شماره داخلی : 2885
شماره مستقیم : 31132885 54 98+
فکس : 33447092 54 98+
پست الکترونیک : mazhdary@eng.usb.ac.ir
ابراهیم الهی زینی
شماره داخلی : 2704
شماره مستقیم : 31132704 54 98+
فکس : 33447092 54 98+
پست الکترونیک : ellahi_ebrahim@yahoo.com , elahi@eng.usb.ac.ir
محمد ایمان پرست
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : mohammad_ipt@yahoo.com
هادی بجاری ولم
شماره داخلی : 2708
شماره مستقیم : 31132708 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : hbejari@gmail.com; hbejari@eng.usb.ac.ir
عبدالحميد بحرپيما
شماره داخلی : 6324
شماره مستقیم : 05431136324
فکس : 05433447123
پست الکترونیک : bahrpeyma@arts.usb.ac.ir
امين بهزادمهر
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : amin.behzadmehr@eng.usb.ac.ir
سمیرا پایان
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : s_payan_usb@eng.usb.ac.ir
بهاره پیرزاده
شماره داخلی : 2869
شماره مستقیم : 31132869 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : b_pirzadeh@eng.usb.ac.ir
اسماعيل توحيدلو
شماره داخلی : 6470
شماره مستقیم : 31136470 54 98+
فکس : 33447092 54 98+
پست الکترونیک : etohidlou@eng.usb.ac.ir
عليرضا حسين نژاددوين
شماره داخلی : 2234
شماره مستقیم : 31132234 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : nezhadd@hamoon.usb.ac.ir
حامد خسروی
شماره داخلی : 2642
شماره مستقیم : 31132642
فکس : 0543-2447092
پست الکترونیک : hkhosravi@eng.usb.ac.ir
مرتضی خسروی
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : mkhosravi@eng.usb.ac.ir
میرمحمد خلیلی پور لنگرودی
شماره داخلی : 2813
شماره مستقیم : 31132813
فکس :
پست الکترونیک : a.khalilipour@eng.usb.ac.ir
علی اکبر دایا
شماره داخلی : 6474
شماره مستقیم : 31136464 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : aliakbardaya@gmail.com
مصطفی دهقانی محمد آبادی
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : m_dehghani@eng.usb.ac.ir
مژگان ذاکری
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک :
حسين رحماني
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 05431132378
فکس :
پست الکترونیک : h_rahmani@eng.usb.ac.ir
رهبر رحيمي
شماره داخلی : 2450
شماره مستقیم : 31132450 54 98+
فکس : 33447092 54 98+
پست الکترونیک : rahimi@hamoon.usb.ac.ir
محبعلی رهدار
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : m.ali.rahdar@eng.usb.ac.ir
قدرت الله روديني
شماره داخلی : 6470
شماره مستقیم : 31136470 54 98+
فکس : 33447092 54 98+
پست الکترونیک : ghodratollah.roudini@eng.usb.ac.ir
سهيل زارع مطلق
شماره داخلی : 6474
شماره مستقیم : 31136474 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : s_zare@eng.usb.ac.ir; zare_eng@yahoo.com
حسین زهدی فسائی
شماره داخلی : 2236
شماره مستقیم : 05431132236
فکس : 33413739 54 98+
پست الکترونیک : zohdi@eng.usb.ac.ir
مرتضي زيودار
شماره داخلی : 6440
شماره مستقیم : 31136440 54 98+
فکس : 33447092 54 98+
پست الکترونیک : mortaza@hamoon.usb.ac.ir
فرامرز سرحدی
شماره داخلی : 6465
شماره مستقیم : 31136465 54 98+
فکس : 33447092 54 98+
پست الکترونیک : fsarhaddi@eng.usb.ac.ir
محمدرضا سهرابي
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 33426206 54 98+
فکس : 33447092 54 98+
پست الکترونیک : sohrabi@hamoon.usb.ac.ir
مسعود شايسته
شماره داخلی : دفتر گروه 6467
شماره مستقیم : 31136467 54 98+
فکس : 33447092 54 98+
پست الکترونیک : shayeste@hamoon.usb.ac.ir
محمود شریفی تبار
شماره داخلی : 2642
شماره مستقیم : 05431132642
فکس : +98-5433447092
پست الکترونیک : msharifitabar@eng.usb.ac.ir
مهدي شفيعي آفاراني
شماره داخلی : 6460
شماره مستقیم : 31136460 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : shafiee@eng.usb.ac.ir
فرهاد شهركي
شماره داخلی : 6476
شماره مستقیم : 31136476 - 054
فکس : 33447092 - 054
پست الکترونیک : fshahraki@eng.usb.ac.ir
علیرضا شهرکی
شماره داخلی : 6285
شماره مستقیم : 31136285 54 98+
فکس : 33447092 54 98+
پست الکترونیک : shahrakiar@hamoon.usb.ac.ir
محمد رضا شهرکی
شماره داخلی : 6461
شماره مستقیم : 31136461 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : mr.shahraki@eng.usb.ac.ir
سمیرا شیرزایی
شماره داخلی : 2884
شماره مستقیم : 31132884 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : shirzaei@eng.usb.ac.ir
جعفر صادقی
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 33446758 54 98+
فکس : 33443310 54 98+
پست الکترونیک : sadeghi@eng.usb.ac.ir
عبدالرضا صميمي
شماره داخلی : 6459
شماره مستقیم : 33426206 54 98+
فکس : 33447092 54 98+
پست الکترونیک : a.samimi@eng.usb.ac.ir
احمدرضا عباسیان
شماره داخلی : 2888
شماره مستقیم : 05431132888
فکس :
پست الکترونیک : abbasian@eng.usb.ac.ir
غلامرضا عزيزيان
شماره داخلی : 6457
شماره مستقیم : 31136457 54 98+
فکس : 33447092 54 98+
پست الکترونیک : g.azizyan@eng.usb.ac.ir
سيداميراسعد فاطمي
شماره داخلی : 6474
شماره مستقیم : 31136474 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : afatemi@eng.usb.ac.ir , saafatemi@gmail.com
سعيد فراهت
شماره داخلی : 6456, 6459
شماره مستقیم : 31136456 54 98+ ,31136459 54 98+
فکس : 33447092 54 98+
پست الکترونیک : farahat@hamoon.usb.ac.ir
فرشاد فرشچي تبريزي
شماره داخلی : 6385
شماره مستقیم : 33414119 54 98+
فکس : 33420070 54 98+
پست الکترونیک : farshchi@eng.usb.ac.ir
طاهره فنایی شیخ الاسلامی
شماره داخلی : 6568
شماره مستقیم : 985433452338+
فکس : 985433452338+
پست الکترونیک : tfanaei@yahoo.ca; tahere.fanaei@ece.usb.ac.ir
فرزاد فیروزی جهانتیغ
شماره داخلی : 6904
شماره مستقیم : 31136904 54 98+
فکس : 88905011 21 98+
پست الکترونیک : firouzi@eng.usb.ac.ir
عباسعلي قادري
شماره داخلی : 2479
شماره مستقیم : 31132479 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : ghaderi@eng.usb.ac.ir
محمدرضا قاسمي
شماره داخلی : 6219
شماره مستقیم : 33410996 54 98+
فکس : 33410996 54 98+
پست الکترونیک : mrghasemi@eng.usb.ac.ir
محمد گيوه چي
شماره داخلی : 2890
شماره مستقیم : 31132890 54 98+
فکس : 33447092 54 98+
پست الکترونیک : M_Givehchi@yahoo.com & M.Givehchi@eng.usb.ac.ir
علی لکزایی
شماره داخلی : 6449
شماره مستقیم : 31136449 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : alakzaee@eng.usb.ac.ir
داود محبی كلهری
شماره داخلی : 6459
شماره مستقیم : 31136459 54 98+
فکس : 33447092 54 98+
پست الکترونیک : davoodmk@eng.usb.ac.ir
حسین معین خواه
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 05431136472
فکس :
پست الکترونیک : hmoein@eng.usb.ac.ir
حمید مقدم دیمه
شماره داخلی : 2778
شماره مستقیم : 31132778 54 98+
فکس : 33447092 54 98+
پست الکترونیک : h.moghadam@eng.usb.ac.ir
سید روح الله موسوی
شماره داخلی : 6418
شماره مستقیم : 31136418 54 98+
فکس : 33447092 54 98+
پست الکترونیک : s.r.mousavi@eng.usb.ac.ir
محمدحسن ميرابي مقدم
شماره داخلی : 6462
شماره مستقیم : 33426206 54 98+
فکس : 33447092 54 98+
پست الکترونیک : mhmirabi@eng.usb.ac.ir
عبدالله میرشکار
شماره داخلی : 6212
شماره مستقیم : 31136212 54 98+
فکس : 33443390 54 98+
پست الکترونیک : mirshekara@yahoo.com
محمود میری
شماره داخلی : 2876
شماره مستقیم : 31132876 54 98+
فکس : 33447092 54 98+
پست الکترونیک : Mmiri@eng.usb.ac.ir
علی نخعی
شماره داخلی : 2272
شماره مستقیم : 33446434 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : alinakhaee2000@yahoo.com
سید آرمان هاشمی منفرد
شماره داخلی : 2886
شماره مستقیم : 31132886 54 98+
فکس : 33447092 54 98+
پست الکترونیک : hashemi@eng.usb.ac.ir
امیرحسین کاظمیان
شماره داخلی : 2783
شماره مستقیم : 31132783 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : kazemian@eng.usb.ac.ir