معاونت پژوهشی


معاونت پژوهشی

معاون پژوهشی/ غلامرضا عزيزيان
شماره داخلی : 6457
شماره مستقیم : 31136457 54 98+
فکس : 33447092 54 98+
پست الکترونیک : g.azizyan@eng.usb.ac.ir

 

 

آئین نامه و دستورالعمل های پژوهشی

 

 

فرآیندها