اخبار

برگزاری جلسه دفاع رساله دکتری

برگزاری جلسه دفاع رساله دکتری

جناب آقای میلاد رسولی دانشجوی دکتری مهندسی شیمی روزیکشنبه 97/4/3  ساعت 11 صبح در محل سالن ویدئوکنفرانسی 205  از رساله دکتری خود با "طراحی و فرمول بندی کاتالیست ایزومریزاسیون آروماتیکهای C8 وبررسی شرایط عملیاتی ...
بازدید علمی دانشجویان گروه مهندسی شیمی از کارخانه سیمان خاش

بازدید علمی دانشجویان گروه مهندسی شیمی از کارخانه سیمان خاش

در این بازدید که در تاریخ بیستم اردیبهشت ماه  و با هماهنگی انجمن علمی گروه مهندسی شیمی انجام پذیرفت دانشجویان با فرآیند تولید سیمان از معدن تا محصول نهایی آشنا شدند.